Päivätoiminta

Päivätoiminta on Vipusessa monipuolista, vuoden ajan mukaan muuntuvaa ja asukkaiden toiveet
huomioon ottavaa. Perhekoti Vipusen päivätoimintaan osallistuu asukkaiden lisäksi myös muualla asuvia
henkilöitä. 

Päivätoiminnassa panostamme sekä konkreettisen työn tuomaan elämänhallinnan lisääntymiseen,
että taiteellisen työn tuomaan itseilmaisun vahvistumiseen. Tärkeää on, että jokaisella yhteisön jäsenellä
on mahdollisuus vaikuttaa oman työnsä sisältöön. Päivämme alkavat yhteisellä palaverilla, jossa jokaisella
on mahdollisuus tulla kuulluksi. Yhdessä harjoittelemme sekä päätöksen tekoa, että päätöksissä pysymistä
ja projektien loppuun asti saattamista.

 

Päivätoiminta |Perhekoti | kehitysvammaisten asumispalvelut | kirkkonummi | asuntola | kehitysvammainen | koti kehitysvammaisille

Päivätoiminta |Perhekoti | kehitysvammaisten asumispalvelut | kirkkonummi | asuntola | kehitysvammainen | koti kehitysvammaisille

Päivätoiminta rytmittyy vuoden kulun mukaan

Keväällä ja kesällä päivätoiminta keskittyy ulos puutarhaan. Perhekodilla on kasvimaa,
kasvihuoneita ja puutarha, jonka hoitamiseen osallistuvat kaikki. Ajattelemme, että kaunis ympäristö
vaikuttaa positiivisesti niin asukkaisiin, kuin työntekijöihinkin. Tärkeää on myös se, että
osallistumalla viljelyyn ja kasvien hoitoon, pääsemme seuraamaan koko prosessia, ruuan matkan
siemenestä ruokapöytään.  Jokaisella on oma osansa yhteisen arjen pyörittämisessä. Jakamalla
vastuuta saadaan asukkaille myös tunne siitä, että heidän työpanoksensa on arvokas ja tärkeä.

Päivittäin asukkaat osallistuvat myös ruuanlaittoon, pyykkihuoltoon ja siivoukseen.
Jokaviikkoisessa  palaverissa päätetään yhdessä viikon ruokalista, sovitaan menot ja
suunnitellaan toimintaa. Asukkaiden oman elämän hallintaa pyritään lisäämällä antamalla heille
sekä vapautta, että vastuuta omien asioidensa hoitamisesta.

Työtoiminta jakautuu puutarhatöiden ja kotitöiden lisäksi myös voimauttavaan
ja taiteelliseen työhön. Tavoitteemme on tarjota jokaiselle onnistumisen kokemuksia ja mielekästä
tekemistä päivän kuluessa.

Tärkeä osa päivittäistä elämää on myös perhekotia ympäröivä luonto.
Luonto tarjoaa lukemattomia mahdollisuuksia retkeilyyn, arki liikuntaan ja erilaisiin elämyksiin.

Päivätoiminta |Perhekoti | kehitysvammaisten asumispalvelut | kirkkonummi | asuntola | kehitysvammainen | koti kehitysvammaisille

Voimauttava päivätoiminta

Perhekoti Vipusen päivätoiminta on tavoitteellista ja suunnitelmallista ja sitä
toteutetaan asukkaiden tarpeista käsin. Toiminnalla pyritään tarjoamaan asukkaalle nähdyksi ja ymmärretyksi
tulemisen kokemuksia, joiden avulla voidaan lisätä kokonaisvaltaista hyvinvointia ja itsemääräämisoikeutta.
Vipusessa ihminen nähdään aktiivisena toimijana, vaikka joissakin asioissa on riippuvainen toisten ihmisten
tuesta ja avusta. Itsensä toteuttaminen, kommunikointi “omalla kielellä” ja osallisuus omien kykyjen mukaan
on olennaista. Tavoitteena on myös itsetuntemuksen, itsetunnon ja sosiaalisten taitojen vahvistaminen.

Päivätoimintaa toteutetaan yksilö- ja ryhmätyöskentelynä.


Kehotyöskentelyssä joogataan, jumpataan, harrastetaan kiinalaista chi kungia, tehdään luontoretkiä ja
saadaan perinteistä hierontaa sekä shiatsuhierontaa. Itsetuntemusta, haaveita, unelmia ja tulevaisuutta
käsitellään kuvataiteen, valokuvauksen, kirjoittamisen ja sadutuksen avulla. Sosiaalisia taitoja vahvistetaan
ja aistimaailmaa rikastutetaan teatterin, draaman ja ryhmätyöskentelyn keinoin.

HYP (huomioivaa yhdessäoloa vuorovaikutukseen) ja Vuorovaikutus voimavaraksi -menetelmiä käytetään
vuorovaikutuksen ja kommunikoinnin parantamiseksi ja se vastaa asukkaan ymmärretyksi tulemisen tarpeeseen.
Erilaisia elämänhallintaan liittyviä teemoja käsitellään osana perhekodin arkielämää erilaisissa
toiminnoissa ja ryhmätyöskentelynä.

Päivätoiminta |Perhekoti | kehitysvammaisten asumispalvelut | kirkkonummi | asuntola | kehitysvammainen | koti kehitysvammaisille

 


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *